Cistična fibroza (CF) je hronična multisistemska bolest, kod ljudi bele rase najčešća nasledna bolest koja se prenosi monogenski, nasleđuje autosomno-recesivno, skraćuje i narušava kvalitet života. Učestalost gena za CF u populaciji belaca je oko 4-5%, a na svake 2500-5000 novorođene dece rađa se jedno sa cističnom fibrozom. Kod nas se, na osnovu rezultata neonatalnog skrininga na CF, učestalost ove bolesti procenjuje na oko 1:4500 živorođene dece. Gen za CF se nalazi na dugom kraku sedmog hromozoma. Cistična fibroza je hronična progresivna bolest koja zahvata više organskih sistema i čije su manifestacije vezane u prvom redu za razvoj hronične plućne bolesti i malnutriciju. Plućna bolest u CF se leči kombinovanjem više vrsta terapijskih postupaka. Farmakoterapija obuhvata primenu lekova koji služe za smanjenje gustine sekreta, suzbijanje plućne infekcije, supstituciju enzima pankreasa i nadoknadu nedostatka liposolubilnih vitamina. 

 

Više o cističnoj fibrozi možete da pročitate u nastavku: