Tehnika kvantitativne koronarne angiografije (QCA) (Brown i sar., 1977) razvijena je u pokušaju da se umanje greške u proceni važnosti stenoza na koronarnim arterijama viđenim prilikom koronarografije, procenjenim vizuelno, dakle, subjektivno. Zasnovana je na klasičnoj dinamici fluida i geometrijskim merenjima stenoza koronarnih arterija vizualizovanim iks zracima. Proces se zasniva na kompjuterizovanom ocrtavanju ivica i određivanjem dimenzija arterija u dvodimenzionalnom prikazu (Barth K. i sar., 1982., Reiber JHC i sar., 1982) korišćenjem referentne strukture poznatog dijametra (kateter) (slika 1), pri čemu se dobijaju podaci o dužini i stepenu stenoze, kao i o najmanjem luminalnom dijametru.

Slika 1. Kvantitativna koronarna angiografija (QCA)

Konačno, metod je razvijen do trodimenzionalne reprezentacije segmenta koronarnih arterija na osnovu dve ortogonalne projekcije (Reiber JHC i sar., 1983, Chen SY i sar., 2000, Chen SY i sar., 2002, Dvir D. i sar., 2005, Wink O., 2003) (slika 2)

Slika 2. Trodimenzionalni prikaz stenoza (IC3D)

Usavršavanjem tehnologije znatno je poboljšana preciznost merenja pa se kvantitativna koronarna angiografija danas koristi kao standardna procedura za evaluaciju raznih terapijskih procedura, uređaja koji se koriste u interventnoj kardiologiji, kao i efekata lekova ili dijete na koronarnu aterosklerozu (Brown G. i sar., 1990, Scandinavian Simvastatin Survival Study Group, 1994).
Sumarno, može se reći da su prednosti kvantitativne koronarne angiografije: jednostavnost – činjenica da je deo standardne softverske podrške u kateterizacionoj laboratoriji i da ne zahteva dodatnu opremu, niska cena, brzina i neinvazivnost. Mane su: ne uzima u obzir funkcionalne parametre i doprinos kolaterala, referentni segment je često abnormalan, teško je izbeći merne nepreciznosti.

Literatura:
Brown BG., Bolson E., Frimer M., Dodge HT. Quantitative coronary arteriography. Circulation, 1977; 55:329.
Barth K, Faust U, Both A, Wedekind K: A critical examination of angiographic stenosis quantitation by digital image processing. First IEEE Computer Society International Symposium on Medical Imaging and Image Interpretation, IEEE Cat. No. 82 CH1804-4, 1982: 71.
Reiber JHC, Gerbrands JJ, Booman F, Troost GJ, den Boer A, Slager CJ, Schuurbiers JCH: Objective characterization of coronary obstructions from monoplane cineangiograms and three-dimensional reconstruction of an arterial segment from two orthogonal views. In Schwartz MD, editor: Applications of computers in medicine. IEEE Cat. No. TH0095-0, 1982:93.
Reiber JHC, Gerbrands JJ. Troost GJ, Kooijman CJ. Slump CH: 3- D reconstruction of coronary arterial segments from two projections. In Heintzen PH, Brennecke R, editors: Digital imaging in cardiovascular radiology. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1983:151.
Chen SY., Carroll JD. 3-D reconstruction of coronary arteriali tree to optimize angiographic visualisation. IEEE Trans Med Imaging, 2000; 19:318-336.
Chen SY., Carroll JD., Messenger J.C. Quantitative analysis of reconstructed 3-D coronary arterial tree and intracoronary devices. IEEE Trans Med Imaging, 2002; 21(7):724-740.
Dvir D., Marom H., Guetta V., Kornowski R. Three-dimensional coronary reconstruction from rutine single plane coronary angiograms: in vivo quantitative validation. Int J Cardiovasc Intervent, 2005;7(3):141-145.
Wink O., Kemkers R., Chen SY., Carroll JD. Intraprocedural coronary planing using hybrid 3-dimensional reconstruction techniques. Acad Radiol, 2003; 10(12): 1433-1441.
Brown G., Albers J.J., Fischer L.D. Regression of coronary artery disease as a result of intensive lipid-lowering therapy with high levels of apolipoprotein B. New Engl J Med, 1990; 323:1289-1298.
Scandinavian Simvastatin Survival Study Group. Randomized trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet, 1994; 344:1383-1389.