Naziv  „radikal“potiče od latinske reči radix(koren), koja ukazuje na esencijalnost  molekula u živom svetu. Reč „slobodan“,naglašava reaktivnost koja je veća nego kod vezanih radikala  u stabilnim molekulima. U proučavanju živih organizama najveći značaj imaju kiseonične čestice ( reactive oxygen species-ROS).

Mišićni rad i oksidativni stres

Osobe sa sindromom hroničnog umora, često imaju i izražene mijalgije i artralgije. Mišići tokom vežbanja stvaraju  reaktivne vrste kiseonika. Jedan od dokaza  u prilog postojanja  oksidativnog sindroma u mišićima jeste da davanje N-acetil-L-cisteina , jakog oksidansa koji podržava homeostazu glutationa,odlaže mišićni umor.

Kod osoba sa sindromom hroničnog umora(Chronic Fatigue Syndrome-CFS) postoji značajna korelacija mišićnog bola i različitih markera oksidativnog stresa(OS). Čak i kod  odmornih osoba sa CFS-om, tokom mišićnog rada sa  postepenim povećavanjem opterećenja, dolazi do produženog i intenzivnog OS praćenog smanjenjem ekscitabilnosti mišićnih vlakana. Time se objašnjava  bol u zglobovima, mišićima, kao i neobično veliki zamor nakon mišićnog rada kod osoba sa CFS-om. Kod ovih pacijenata, dolazi do sniženja praga bola. Oksidativni stres je znak  povećanog stvaranja  reaktivnih vrsta kiseonika, ili smanjenja antioksidativnih kapaciteta.

Oksidativni stres se povezuje sa patogenezom arterioskleroze, maligniteta ,različitim neurološkim i plućnim, autoimunim bolestima, starenjem. 

Markeri oksidativnog stresa odnosno produkti lipidske, proteinske i  DNK oksidacije, koriste se  pretežno u istaživačke svrhe, za praćenje toka poremećaja i efekata terapije.

Antioksidansi - supstance koje u malim koncentacijama,  mehanizmom kompeticije odlažu ili inhibišu oksidaciju drugih materija. Efekat u užem smislu treba da bude zaštita ćelija tkiva i celog organizma od štetenog uticaja  reaktivnih oksigenih čestica.

Vrste reaktivno oksigenih čestica:  

hidroksil radikal, alkoksil radikal, peroksil radikal,  vodonik peroksid, radikal azot monoksid, superoksid anjon radikal, ozon

Antioksidantni mehanizmi u živim sistemima      

Neenzimski:  Vitamin E , beta karoten , likopen , unihinol-10 , vitamin  C , glutation, bilirubin , flavonidi , proteini plazme...

Enzimski: Superoksid dismutaze( CuZn enzim,Mn enzim i Fe enzim), glutation peroksidaza, katalaze ...

Pomoćni enzimi:

Enzimi konjugacije  ( glutation S transferaza), NADPH oksidoreduktaza ,GSSG reduktaze ( održava količinu glutationa)...

Pojačano stvaranje slobodnih radikala u organizmu:

 1. Pri intenziviranoj fizičkoj aktivnosti

 2. U inflamaciji

 3. U bolestima: maligne, autoimune bolesti.

 4. U nefizioloskim uslovima:ishemija,hipoksija,hiperoksija

 5. biotransformacijom ksenobiotika

 6. kao posledica intoksikacija

Tok i prevencija oksidacije tokom indukcije apopotoze:

Apoptoza predstavlja  programiranu ćelijsku smrt. Apoptoična ćelija šalje signal makrofagima, biva prepoznata a potom uklonjena.Antioksidanti odlažu apoptozu, omogućavajući ćeliji duži vek zdravog trajanja metabolizma .Na ovom modelu, ispitivan je zaštitni efekat E-vitamina.

Za utvrdjivanje antioksidativne aktivnosti /sposobnosti “hvatanja”slobodnih radikala (SR),koriste se različiti testovi.  Oxygen Radical Absorbance Capacity Assay (ORAC) je metoda za odredjivanje sposobnosti hvatanja kiseoničnih radikala,koji su 1993.god razvili Cutler I Cao u Nacionalnom Institutu za starenje u Baltimoru u SAD. Trolox- vodorastvorljivi analog vitamina E  se koristi kao standard za komparaciju a  rezultat ORAC testova se izražava kao Trolox ekvivalent(TE), po gramu.Kada se ORAC jedinice odredjuju za prehrambene proizvode, voće I povrće,tada se njihova vrednost izražava na 100 grama a za dijetetske suplemente na 1 gram .

Biljni antioksidanti:

Najrasprostranjeniji , na našem tržitu su fitopreparati sa antioksidativnim delovanjem:

 • Zeleni čaj

 • Vinova loza - groždje

 • Ginko biloba

Biljke su permanentno izložene oksidativnom stresu. Skoro da sve one sintetišu antioksidanse - vitamine E ,C, flavonide,polifenole….

Zeleni čaj Camellia sinesis) - Sadrži uglavnom monomerni katehin a potiče sa dalekog istoka iz Kine I Indije. Najkvalitetniji čajevi se izrađuju od mladih izdanaka. Ekstakti listova  sadrže 300-400g polifenola I 50 do 100 g kofeina po šoljici čaja. Postoje  tri glavna varijateta zelenog čaja:

 1. crni čaj - nastaje u procesu fermentacije , ima karakterističnu boju

 2. ulong čaj u procesu delimične fermentacije

 3. zeleni čaj nefermentisan.

Terapijska primena: smatra se da povoljno utiče na nivo šećera u krvi, učestvuje u metabolizmu masti (aktivira process termogeneze,bez povišenje srčanog rada)pa je čest sastojak u preparatima za mršavljenje. Sprečava oksidaciju I lipidne peroksidacije komponenata ćelije, ublažava  negetivne efekte izloženosti raznim toksinima uključujući duvanski dim.

Preporuka – do 3 šoljice čaja dnevno . U trudnoći ga ne treba uzimati.

Vinova loza-groždje (Vitis vinfera,Vitaceae) -Potiče iz Azije, južno od Crnog I Kaspijskog mora. U drevnim civilizacijama,u medicinske svrhe su se koristili svi delovi biljke. Danas se groždje osim kao hrana, koristi za dobijanje terapijski aktivnih antioksidanasa.

Proantocijanidi čine osnovni aktivni sastojak ekstakta zrna groždja.To su derivati flavina koje čini katehin I epikatehin.Proantocijanidi čine 60-70% polifenola groždja.

Antioksidativni potencijal ekstrakta zrna groždja smatra se jednim od najjačih poznatih antioksidanasa.

Oprez je potreban kod osoba koje su na antikoagulatornoj terapiji zbog antiagregacionog efekta na trombocite, slično efektu aspirina.

Ginko Biloba (Ginkgoaceae) - Spada medju najstarije biljne vrste na zemlji. Potiče iz Kine.  Deluje kao antioksidans,sprečava oksidaciju lipida , stabilizuje ćelijske membrane i smanjuje oštećenja izazvana slobodnim radikalima. Pomaže ćelijama da koriste kiseonik i glukozu, što je posebno važno za ćelije u mozgu.

Flavonidi u listu ginka deluju kao “hvatači” slobodnih radikala a ginolidi sprečavaju razvoj zapaljenskog procesa I zgrušavanje krvi udruženo sa faktorom aktivacije trombocita.

Smatra se da Alchajmerova bolest nastaje zbog masivnog defekta u stvaranju energije u mitohondrijama, zbog inflamatornog odgovora na jedan ili više proteina u mozgu, zbog povećane količine gvoždja u mozgu I neefikasnog antioksidativnog sistema. Jedan od faktora je  akumulacija beta amiloida, koja je najizraženija u hipokampusu.

Ekstrakt ginka je pokazao u visokim koncentracijama sposobnost da zaštiti neurone, spreči apoptozu I nakupljanje slobodnih radikala u ćelijama hipokampusa. Neuroprotektivni i antistres  efekat ginka nastaje zbog uticaja na smanjenje biosinteze glukokortikoida.

Uobičajeno se preporučuje primena u intervalima do 6 meseci.

Dr Selena Nikolic, Dom Zdravlja Novi Beograd


__________________________________________________________________________________________
LITERATURA:

[1] Almada A.:Leveraging the science behind tea.Funkcional foods and nutraceuticals,Januaru 2005;

[2] Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica

[3] MaksimovićZ.Djuić I,Jović V.,Ršumović M.Selenium deficiency in Serbian und possible sffects on health 1992.

[4] Mihajilović M. Vasiljević Z.,Šobaljic S.,Jovanović I. Pešut O.,Matić G.,Antioksidant status of patiens with acute myocardial Infraction.

[5] Mirjana M Djukic.Oksidativni stres,slobodni radikali.

[6] Maniela Marić : Uticaj vitaminsko mineralne suplementacije na antioksidativni kapacitet I kvalitet života žene sa sindromom hroničnog umora(doktorska disertacija)2011