Suportivna onkologija predstavlja oblast medicine koja se bavi lečenjem simptoma maligne bolesti i neželjenih dejstava specifičnog onkološkog lečenja.Veoma je važan antineoplastični pristup kako u dijagnostici tako i u lečenju tumora. Osnovni postulat je podrška bolesniku i porodici (psihološki, socijalni i duhovni aspekt), očuvanje kvaliteta života tokom čitavog trajanja bolesti i kontrola simptoma.

U slučaju da onkološko lečenje nije moguće pacijentu se može pružiti najbolje suportivno lečenje. Neraskidiv deo suportivne onkologije je palijativno lečenje koje predstavlja sve one lekove ili mere koje otklanjaju ili ublažavaju znake i simptome bolesti, ali ne i njihov uzrok nažalost.

Suportivna onkologija se bavi i obuhvata:

  • Bol
  • Kardiotoksičnost
  • Palijativno zbrinjavanje
  • Bisfosfonati
  • CIPN -hemioterapijom indukovana periferna neuropatija
  • Mukozitis:stomatitis i gastrointestinalni problemi
  • Dispneja
  • Febrilna neutropenija
  • CINV antiemetici

U ovoj brošuri će biti reči o nekim oblastima koje leči suportivna i palijativna onkologija:

 

Reference:

Bruera E, Hui D. J Clin Oncol 28:4013-4017, 2015

European Society for Medical Oncology (ESMO) supportive and palliative care K. Jordan, M. Aapro, S. Kaasa. I. Ripamonti, F. Scotté, F. Strasser, A. Young, E. Bruera, J. Herrsted, D. Keefe, B. Laird, D. Walsh, J.Y. Douillard, A. Cervantes, January 2018