Hitna urološka stanja kao što je urosepsa ili Fournierova gangrena mogu vitalno ugroziti pacijenta kome je neophodna brza hospitalizacija i intenzivna medicinska pomoć. To su ona stanja koja sprečavaju ireverzibilni gubitak funkcije organa ili u najgorem slučaju i gubitak života. Lečenje ovakvih bolesnika uz urologe ponekad zahteva angažovanje lekara drugih specijalnosti. Neka od hitnih stanja u urologiji mogu, ako se ne prepoznaju brzo i na vreme, rezultirati i gubitkom funkcije, odnosno gubitkom samog organa kao što je to slučaj sa torzijom testisa. Zbog toga je važno da lekari opšte medicine budu upoznati s hitnim urološkim stanjima, odnosno bolestima, sa njihovom kliničkom slikom, dijagnostikom i lečenjem. Pristup hitnom urološkom pacijentu ima svoje specifičnosti, kako sa aspekta uzimanja anamneze, tako i sa aspekta fizikalnog pregleda i dijagnostičke evaluacije.

Urologija se bavi lečenjem urinarnih bolesti i kod žena, najčešće lečenjem urinarne inkontinencije koja je češća kod žena nego kod muškaraca. Inkontinencija urina je poremećaj mokrenja kod oba pola koji  znatno umanjuju kvalitet života  i negativno utiču na  psihičko i fizičko zdravlje.

Za više informacija pogledajte brošuru.

Reference:

Milicevic S. Urgentna stanja u urologiji. Banja Luka, Medicinski fakultet; 2016.