Obaveštenje O Privatnosti I Kolačićima

Ovo Obaveštenje o privatnosti i kolačićima („Obaveštenje") dostavljaju kompanije Teva Pharmaceutical Industries Ltd. i Actavis d.o.o. Beograd, Đorđa Stanojevića 12, 11070 Beograd (ACTAVIS).

ACTAVIS je članica grupe Teva; Spisak svih filijala kompanije Teva možete naći na sledećem veb sajtu: http://www.tevapharm.com.

U ovom Obaveštenje kompanija Teva se naziva „mi", „nas” i „naše."

Obim ovog Obaveštenja

U ovom Obaveštenju je opisano na koji način koristimo vaše lične podatke, kao i prava na zaštitu podataka, uključujući pravo da uložite prigovor na neku od obrada koje vršimo.

Više informacija o vašim pravima i načinu na koji možete da ih ostvarite možete pronaći u odeljku „Kako skladištimo vaše informacije i vaša prava".

Ovo Obaveštenje se odnosi na lične podatke koje prikupljamo preko:

Sajtova

Lične podatke obrađujemo kada posećujete ili koristite naše veb sajtove (svaki „Sajt").

Naši Sajtovi mogu uključivati veze s drugim veb sajtovima nad kojima nemamo kontrolu.

Kompanija Teva nije odgovorna za politike ili prakse privatnosti drugih veb sajtova. Takođe, možemo da se povežemo s drugim veb sajtovima kojima upravlja kompanija Teva ili filijale kompanije Teva koje rade u skladu sa posebnim politikama privatnosti. Ako pristupate ovim veb sajtovima preko naših Sajtova, trebalo bi da pregledate politike privatnosti tih sajtova da biste razumeli kako prikupljaju, koriste i dele vaše informacije.

Provera sukoba interesa

Mi ćemo obrađivati vaše lične podatke ako je jedan od naših zaposlenih prijavio potencijalni sukob interesa (tj. bilo kakvu situaciju u kojoj su lični, socijalni, finansijski, politički ili drugi interesi stavljeni ispred interesa kompanije Teva) koji se odnosi na vas.

Vaša uloga kao zdravstvenog stručnjaka

 • Kompanija Teva prikuplja informacije o zdravstvenim stručnjacima kada stupate u interakciju s nama ili našim predstavnicima.

 • Kompanija Teva takođe prikuplja lične podatke iz brojnih izvora podataka trećih lica, posebno iz javno dostupnih izvora kao što su javni registri zdravstvenih stručnjaka, objavljeni časopisi i materijali o događajima i sa veb sajtova zdravstvenih stručnjaka ili njihovih poslodavaca.

 • Kompanija Teva prikuplja i obrađuje takve javno dostupne podatke samo u meri u kojoj su svrhe tog prikupljanja i obrade kompatibilne i odgovaraju početnim razlozima zbog kojih su dati podaci postali javno dostupni. Kompanija Teva takođe koristi pružaoce podataka trećih lica da bi unapredila svoje poznavanje zdravstvenog sektora.

 • Ovi podaci će uključivati informacije o vašoj ulozi (ulogama), vašim kvalifikacijama, specijalizaciji, poslodavcu, iskustvu, publikacijama i druge informacije koje se odnose na vašu profesiju.

Provere snabdevača

Kada uspostavite odnos s kompanijom Teva kao snabdevač ili ste osoblje snabdevača kompanije Teva, mi ćemo obrađivati vaše lične podatke, uključujući vaše ime i prezime, lični identifikacioni broj, profesionalne kontakte, detalje o računu u banci i druge srodne informacije i finansijske informacije.

Kako koristimo vaše podatke

Mi obrađujemo lične podatke koje prikupljamo u odnosu na naše Sajtove u sledeće svrhe:

 • uz vaš pristanak:
  • pružamo vam informacije o poslovnim aktivnostima kompanije Teva, proizvodima ili uslugama kroz direktne marketinške komunikacije putem e-pošte; i
  • da bismo postavili kolačiće i slične tehnologije, kao što je opisano u nastavku u odeljku „Kolačići i srodne tehnologije praćenja".
 • da bi nam omogućili da nastavimo da ostvarujemo naše legitimne poslovne interese, naročito:
  • da bismo odgovorili na upite ili drugu korespondenciju koju ste prosledili putem Sajtova;
  • da bismo analizirali korišćenje naših Sajtova kako bismo neprekidno poboljšavali sadržaj i merili rezultate rada; i
  • da bismo optimizovali i prilagodili korišćenje naših Sajtova i naše komunikacije prema vama.

Ako ste se na vas primenjuju provere sukoba interesa, takođe ćemo obrađivati vaše lične podatke:

 • da bi nam omogućili da nastavimo da ostvarujemo naše legitimne poslovne interese, naročito:
  • da bi se izvršile provere i procene sukoba interesa, kada vas je neko od zaposlenih u kompaniji Teva identifikovao kao lice s potencijalnim sukobom interesa s kompanijom Teva i čuvanje evidencije o istom; i
  • da bismo preduzeli odgovarajuću meru u cilju otklanjanja sukoba interesa.

Ako ste zdravstveni stručnjak, takođe ćemo obrađivati vaše lične podatke:

 • uz vaš pristanak ukoliko je to propisano zakonom, da bismo vas kontaktirali ili na neki drugi način vam dostavili informacije o proizvodima ili događajima kompanije Teva.
 • da bi nam omogućili da nastavimo da ostvarujemo naše legitimneposlovne interese, naročito:
  • da razvijemo i održavamo odnos s vama i da bolje razumemo zdravstveni sektor;
  • osim u slučajevima kada je pristanak neophodan u skladu sa zakonom, da bismo vas kontaktirali ili na neki drugi način vam dostavili informacije o proizvodima ili događajima kompanije Teva;
  • da bismo prilagodili našu komunikaciju s vama na osnovu vaše ekspertize i stručnih interesovanja;
  • da bismo analizirali vaše korišćenje naših sajtova, vaša interesovanja i iskustva, prikupljamo informacije u vezi sa svim pozivima ili posetama od naših predstavnika;
  • da bismo vršili i pratili treninge, aktivnosti koje se tiču informacija i komunikacija, kao što je na primer, da vas pozovemo na simpozijume, kongrese, seminare, debate i obavljanje tržišnih istraživanja, naučne saradnje ili istraživanja;
  • pre zaključivanja bilo kakvog ugovora o ličnim uslugama s vama, da bismo proverili da vaša profesionalna stručnost i iskustvo odgovaraju našoj potrebi za tom uslugom (to je zakonska obaveza u nekim slučajevima); i
  • da bismo procenili kupovine koje ste izvršili i ostale informacije prikupljene od vas, uključujući vaše marketinške postavke i način na koji pretražujete naše relevantne Sajtove (samo tamo gde je primenljivo).
 • da bismo ispoštovali naše zakonske obaveze:
  • pre zaključivanja bilo kakvog ugovora o ličnim uslugama s vama, da bismo proverili da vaša profesionalna stručnost i iskustvo odgovaraju našoj potrebi za tom uslugom.
 • ako zaključimo ugovor s vama, da bismo ispunili ugovor, naročito:
  • da bismo ispunili bilo koju od naših obaveza prema vama u skladu sa tim ugovorom, kao što je upravljanje porudžbinama i vršenje plaćanja prema vama; i
  • upravljanje porudžbinama, pitanjima i prigovorima u vezi s proizvodima za koje ste dostavili porudžbinu, postavili pitanja ili podneli pritužbe.

Ako ste snabdevač ili osoblje snabdevača, mi ćemo obrađivati vaše lične podatke:

 • da bismo ispunili ugovor s vama, uključujući i ugovaranje plaćanja za pružanje usluga.
 • da bi nam omogućili da nastavimo da ostvarujemo naše legitimne poslovne interese, naročito:
  • za upravljanje poslovnim odnosom s vama/vašim poslodavcem;
  • za planiranje, vođenje i praćenje poslovanja i ugovora sa snabdevačima;
  • za istraživanje tržišta;
  • za istrage tvrdnji o proneveri; i
  • za dubinsku analizu rada kompanije Teva u slučajevima pripajanja i akvizicije.

Takođe, obično obrađujemo lične podatke:

 • uz vaš pristanak kao što je opisano u bilo kom pristanku koji se traži od vas;
 • da bismo odgovorili na bilo koje pitanje ili primedbe koje možete imati o kompaniji Teva ili osoblju kompanije Teva (to je u našim legitimnim interesima);
 • da bismo ispunili zakonske (uključujući naše poreske i računovodstvene obaveze) i regulatorne zahteve, te zahteve farmakovigilance i usaglašenosti, naročito da bismo odgovorili na zahteve državnih organa za informacijama;
 • da bismo se pridržavali svih pravnih i samoregulatornih obaveza, uključujući transparentnost i otkrivanje obaveza ili obaveza zabrane davanja poklona (to može biti u našim legitimnim interesima ili zakonska obaveza);
 • za upravljanje i odgovaranje na zahteve u vezi s medicinskim informacijama (to može biti u našim legitimnim interesima ili zakonska obaveza); i
 • za korišćenje podataka u vezi s rešavanjem sporova, zakonskim zahtevima, usaglašenošću, za regulatorne i istražne svrhe, kada to kompanija Teva smatra neophodnim (uključujući obelodanjivanje takvih informacija u vezi sa zakonskim procesom ili parnicom) (to može biti u našim legitimnim interesima ili zakonska obaveza).

Kada prikupljamo lične podatke da bismo izvršili ugovor s vama ili da bismo se pridržavali naših zakonskih obaveza, ovo je obavezno i nećemo biti u stanju da izvršimo ugovor ili možemo biti sprečeni da se pridržavamo naših zakonskih obaveza prema vama ili trećim licima (kao što su obavezno izveštavanje, poreske i računovodstvene obaveze) bez ovih informacija. U svim ostalim slučajevima, dostavljanje traženih ličnih podataka je opcionalno, ali to može uticati na mogućnost primanja određenih usluga ili učešća u određenim aktivnostima kada su informacije potrebne u te svrhe.

Legitimni interesi

Možete pronaći više informacija o legitimnim interesima kompanije Teva, tako što ćete kontaktirati nas na adrese navedene u odeljku „Vaša prava" koji se nalazi u nastavku teksta.

Deljenje vaših ličnih podataka

Kompanija Teva otkriva vaše lične podatke sledećim kategorijama primalaca (u svim slučajevima, samo kada je neophodno da bi vršili svoje funkcije):

 • našem osoblju (uključujući zaposlene i spoljne konsultante), stručne savetnike i agente;
 • drugim funkcijama i kompanijama u grupi Teva širom sveta, kao što su Teva Pharmaceuticals Industries Ltd u Izraelu, Teva Pharmaceuticals Evropa B.V., Teva Croatia (PLIVA HRVATSKA), Teva Romania i Teva Pharmaceuticals USA Ltd, koje pružaju IT podršku, usluge IT hostinga i druge grupne usluge kao što su ljudski resursi, finansije i druga podrška;
 • pružaocima usluga trećih lica koji obrađuju vaše lične podatke u ime kompanije Teva i koje obavezuju ugovorne obaveze da vaše lične podatke čuvaju kao poverljive i da ih na adekvatan štite, kao što su: pružaoci usluga IT podrške, hostinga veb sajtova, CRM hostinga, menadžmenta događaja i analitike;
 • u slučaju ličnih podataka snabdevača i osoblja snabdevača, pružaoci usluga administrativne, konsultantske i logističke podrške, investicione firme u svrhu upravljanja beneficijama i pružaoci usluga obuke;
 • hosting i podrška u pogledu upita i drugih baza podataka razne usluge u pogledu ljudskih resursa, putovanja i administracije.
 • državnim organima (uključujući poreske organe), regulatorne agencije i zvaničnike službi za sprovođenje zakona ako je potrebno u svrhe navedene gore, ako je propisano zakonom ili ako je potrebno za zakonsku zaštitu naših legitimnih interesa u skladu s važećim zakonima.
 • ako ste zdravstveni stručnjak, relevantnim regulatornim telima kao što su EMA i farmaceutski samoregulatorni organi, kao što je EFPIA;
 • našim izvorima ličnih podataka trećih lica kada je potrebno da potvrdimo i pristali smo da im pomognemo u pogledu preciznosti informacija (na primer, ako ste zdravstveni stručnjak, možemo da podelimo lične podatke s izvorima trećih lica, kada saznamo da ste preuzeli novu ulogu);
 • u vezi s upravljanjem našim odnosima, zaštitom naših legitimnih interesa ili usklađenošću naših zakonskih obaveza, možemo otkriti vaše lične podatke pružaocima usluga, kao što su banke, pružaoci poštanskih usluga, advokati, revizori, itd.
 • Kada poslujemo s takvim pružaocima usluga, zahtevamo da se striktno pridržavaju svih važećih pravila za zaštitu podataka i zakona, te specifičnih pravila koja se primenjuju na njihove aktivnosti i zaštitu informacija koje oni obrađuju tokom te aktivnosti;
 • u slučaju da dođe do prodaje firme ili se integriše s drugom firmom, potencijalno s našim savetnicima, bilo kojim budućim savetnicima kupca i svim novim vlasnicima firme i trećim licima (i njihovim savetnicima) s kojima u budućnosti dolazi do pripajanja ili akvizicije.

Kompanija Teva ne prodaje, izdaje ili distribuira niti čini bilo koji lični podatak komercijalno dostupnim bilo kom trećem licu u bilo kom slučaju.

Kolačići i srodne tehnologije praćenja

Korišćenje kolačića na sajtu

Kompanija Teva koristi kolačiće za prikupljanje informacija o vama i skladišti vaše željene postavke na mreži.

Kolačići su tekstualne datoteke koje sadrže male količine informacija koje se postavljaju na vaš uređaj kada posetite neki veb sajt. Kolačići se zatim šalju nazad na veb sajt kada se vratite na njega: ovo je korisno jer omogućava veb sajtu da prepozna vaš uređaj.

Da biste saznali više o kolačićima molimo vas da posetite www.allaboutcookies.org.

Ako želite da izbrišete kolačiće koji su već na računaru, pogledajte odeljak pomoć i podrška u svom internet pregledaču da biste dobili uputstva o tome kako da pronađete datoteku ili direktorijum koji skladišti kolačiće. Informacije o brisanju ili kontroli kolačića su dostupne i na www.allaboutcookies.org.

Imajte u vidu da brisanjem naših kolačića (ili onemogućavanjem budućih kolačića) možda nećete moći da pristupite određenim oblastima ili funkcijama Sajta.

Kompanija Teva koristi sledeće kategorije kolačića na Sajtu:

Kategorija 1: Strogo potrebni kolačići

Ovi kolačići su od suštinskog značaja da bi vam omogućili kretanje po Sajtu i korišćenje njegovih funkcija. Bez ovih kolačića, usluge koje ste tražili (kao što su pamćenje vaših detalja za prijavljivanje) nije moguće obezbediti.

Kategorija 2: Kolačići performansi

Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako ljudi koriste Sajt. Na primer, koristimo ove kolačiće da bi nam pomogli da razumemo kako klijenti stižu na Sajt, pregledaju ili koriste Sajt i ističu oblasti gde možemo da se poboljšamo, kao što su navigacija, korisničko iskustvo i marketinške kampanje.

Prikupljeni podaci se koriste samo za poboljšanje načina funkcionisanja Sajta. Na primer, koristimo uslugu Google Analytics da bismo bolje razumeli kako korisnici koriste Sajt.

Ako ne želite da se Google Analytics koristi u pregledaču, možete da instalirate ovaj Google dodatak: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en_GB.

Kategorija 3: Kolačići funkcionalnosti

Ovi kolačići pamte izbore koje pravite (kao što su izbori jezika). Oni se zatim mogu koristiti da vam obezbede iskustvo koje više odgovara vašim odabirima i da vaše posete Sajtu budu još bolje prilagođene vama.

Informacije koje prikupljaju kolačići mogu biti anonimizovane i ne mogu da prate vašu aktivnost pregledanja na drugim veb sajtovima.

Kategorija 4: Kolačići društvenih medija: 

Naš sajt sadrži dugmad koja vam omogućava da se povežete sa sledećim društvenim mrežama trećih lica Facebook i LinkedIn.

Kada pristanete da pošaljete lične podatke ovim licima ili kada kliknete na ovu dugmad za povezivanje, slažete se da vaš uređaj pristupi odgovarajućim veb sajtovima i podaci o uređaju i druge informacije o vašoj poseti će biti poslati relevantnoj društvenoj mreži za pružanje usluga merenja, ciljanih oglasa i sve što je definisano u njihovim politikama privatnosti (zajedno s informacijama o pravima i opcijama za zaštitu vaše privatnosti).

One su dostupne na sledećim adresama: 

http://www.facebook.com/policy.php

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Mi nismo odgovorni za njihovo naknadno korišćenje vaših ličnih podataka ili ličnih podataka koje im dostavite kada napustite naš veb sajt.

Ako želite da iskoristite pravo kao lice na koje se podaci odnose na lične podatke koji se dele s veb sajtom društvenih medija trećih lica, možete da kontaktirate nas na EUprivacy@tevaeu.com, ili LinkedIn ili Facebook kao što je utvrđeno u njihovim politikama privatnosti.

Da biste povukli svoj pristanak, sledite vezu da biste upravljali željenim postavkama kolačića.

Kategorija 5: Reklamni kolačići:

Ovi kolačići se koriste za isporučivanje oglasa koji više odgovaraju vama i vašim interesovanjima. Koriste se i za ograničavanje koliko puta vidite oglas, kao i pomoć u merenju efikasnosti reklamnih kampanja. Njih obično stavljaju reklamne mreže uz našu dozvolu. Oni pamte da ste posetili Sajt i ove informacije se dele s drugim organizacijama kao što su oglašivači.

Korišćenje veb svetionika

Neke stranice našeg Sajta i e-pošta koju vam možemo poslati mogu da sadrže elektronske slike poznate kao veb svetionici (ponekad poznati kao jasni gifovi), koji nam omogućavaju da izbrojimo korisnike koji su posetili ove stranice ili pročitali našu e-poštu.

Veb svetionici prikupljaju samo ograničene informacije koje uključuju broj kolačića, vreme i datum pregledanja stranice, kao i opis stranice na kojoj se nalazi veb svetionik. Ovi veb svetionici ne prenose lične podatke i koriste se samo za praćenje efektivnosti određene kampanje.

Kako skladištimo vaše informacije

Ako imamo ugovor s vama, vaši lični podaci će biti zadržani za vreme trajanja ugovora i u određenom roku nakon njegovog isteka u vašoj zemlji da bi se zaštitili od bilo kakvih zakonskih postupaka. U suprotnom, vaše informacije će biti zadržane dve godine ili koliko je razumno neophodno za prethodno definisane svrhe, u skladu s važećim zakonima.

Za više informacija o posebnim okolnostima, molimo vas kontaktirajte EUPrivacy@tevaeu.com.

Poverljivost i bezbednost ličnih podataka

Kompanija Teva čuva integritet podataka korišćenjem relevantnih odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera bezbednosti za zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade ličnih podataka i/ili od slučajnog gubitka, otkrivanja, pristupa ili slučajnog ili nezakonitog uništenja ili zloupotrebe ličnih podataka.

Zaposleni u kompaniji Teva i obrađivači podataka koji postupaju u ime i po instrukcijama kompanije Teva su ugovorno obavezani na korišćenje ovih podataka samo u cilju obavljanja svojih ugovornih obaveza, a samim tim su obavezani da čuvaju poverljivost vaših ličnih podataka.

Vaša prava – samo za Evropu

Moguće je da imate pravo u skladu sa važećim zakonom da tražite od kompanije Teva kopiju vaših informacija, da biste ih ispravili, izbrisali ili ograničili njihovu obradu ili da tražite od nas da prenesemo neke od tih informacija drugim organizacijama.

Možda ćete imati i prava da podnesete prigovor na neku obradu.

Ova prava mogu biti ograničena u nekim situacijama – na primer, gde možemo da pokažemo da imamo zakonski uslov za obradu vaših ličnih podataka.

Kao posetilac/korisnik veb sajta, niste u obavezi da dostavite lične podatke, osim ako to ne želite. Međutim, ako odlučite da ne dostavite lične podatke, možda nećemo moći da izvršavamo aktivnosti opisane u odeljku „Kako koristimo vaše informacije".

Kada ste pristali na obradu vaših podataka, možete povući takav pristanak u bilo kom trenutku bez uticaja na zakonitost procesa obrade na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja. U svakom trenutku imate apsolutno pravo da odbijete obradu za potrebe direktnog marketinga. To možete uraditi tako što ćete slediti uputstva u komunikaciji u kojoj je ovo elektronska poruka ili tako što ćete nas kontaktirati koristeći detalje koji su navedeni u nastavku. Za određene Sajtove ćete možda imati i mogućnost da promenite neke željene postavke za marketing na mreži.

Ako ste zabrinuti zbog načina na koji obrađujemo vaše lične podatke ili želite da iskoristite bilo koje vaše pravo ili želite da dobijete druge informacije, kao što je kopija testa legitimnih interesa, možete da stupite u kontakt s kancelarijom za zaštitu podataka kompanije Teva koristeći opciju kontaktirajte nas.

Ako živite u Evropi, možete nas kontaktirati na EUPrivacy@tevaeu.com.

Za sve ostale regione, kontaktirajte nas na IL_Privacy.Tevail@teva.co.il.

Nadamo se da možemo odgovoriti na sve upite koje možda imate o načinu na koji obrađujemo vaše lične podatke. Međutim, ako imate nerešena pitanja, takođe imate pravo da se žalite organu za zaštitu podataka na lokaciji na kojoj živite, radite ili verujete da je došlo do kršenja zaštite podataka.

Međunarodni prenosi

Kompanija Teva posluje na međunarodnom planu i prenosiće vaše informacije primaocima koji su navedeni u odeljku „Deljenje vaših ličnih podataka" u zemljama izvan vaše zemlje i izvan Evropske ekonomske oblasti, uključujući Izrael i Sjedinjene Države.

Prilikom prenosa informacija u Izrael, kompanija Teva se oslanja na odluku Evropske komisije o adekvatnosti u pogledu prenosa podataka iz Evropske unije u Izrael; prilikom prenosa u SAD, kompanija Teva koristi sertifikat o zaštiti privatnosti od Teva Pharmaceutical USA Ltd; prilikom prenosa u druge zemlje izvan Evropske ekonomske oblasti, kompanija Teva se generalno oslanja na standardne ugovorne klauzule koje je odobrila Komisija EU.

Informacije o relevantnom mehanizmu se mogu dostaviti na zahtev koji se šalje na adresu EUprivacy@tevaeu.com.

Promene u ovom Obaveštenju

Ovo Obaveštenje može da se promeni s vremena na vreme. Kompanija Teva će postaviti ažuriranu verziju Obaveštenja na ovoj stranici, ukoliko bude smatrala da je to neophodno može vam ga dostaviti i na drugi način.

Ažurirano: Decembar 2019